Vedtægter for Hjælpeorganisationen Hearts and Hands (HHH)

§ 1. Navn
• Foreningens navn er Hjælpeorganisationen Hearts and Hands (HHH). Foreningen er hjemmehørende i Aarhus kommune.

§ 2. Formål
• Foreningens overordnede formål er at tilbyde gratis healing til alle med behov for det.
• Foreningens konkrete formål er at samle og støtte terapeuter/ healere, der frivilligt,
• vederlagsfrit og på foreningens vilkår stiller deres evner til rådighed for alle med behov for healing.
• Foreningen er uafhængig af alle religiøse og politiske interesser.

§ 3. Organisation
• Foreningen består af en bestyrelse på tre – syv medlemmer, der udgør foreningens højeste myndighed, samt et antal tilknyttede terapeuter/healere og andre interesserede, der støtter foreningens formål med frivillig støtte eller arbejde.
• Foreningen er organiseret i en bestyrelse, et antal lokale centre og healinggrupper.
• Mindst to centre eller healinggrupper skal repræsenteres i bestyrelsen.
• Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
• Vedtagelser på foreningens generalforsamlinger træffes med almindeligt stemmeflertal; dog kræves til opløsning af foreningen, at mindst 80% af bestyrelsens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at mindst 65% af de fremmødte foreningsmedlemmer stemmer for opløsningen. Foreningens formål kan ingensinde ændres.
• Mindst en gang om året, senest den 1. april, afholdes en generalforsamling, hvortil indkaldes med et skriftligt varsel på 14 dage. Forslag til dagsordenen skal indgives skriftligt til foreningen senest 8 dage før generalforsamlingen.
• Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Årsberetning.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om anvendelsen af et eventuelt overskud (se § 5).
  3. Valg af formand
  4. Valg af kasserer
  5. Valg af øvrig bestyrelse
  6. Budget og evt. fastlæggelse af kontingent.
  7. Eventuelt.

• Ekstraordinær generalforsamling foranlediges, når 2/3 af bestyrelsen eller mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter ønsker om det, med angivelse af begrundet dagsorden.

• Foreningen udpeger en regnskabskyndig til revision af foreningens årsregnskab. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 4. Bestyrelsens arbejde

• Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift.
• Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og mødes så ofte, det skønnes påkrævet.
• Bestyrelsens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.
• Bestyrelsen sikrer, at alle frivillige, der tilknyttes foreningen, accepterer de vilkår for udøvelse af tjeneste i foreningens navn, som fremgår af retningslinjerne angivet i teksterne ”Code of Conduct” og ”Etiske retningslinjer”. Teksterne er tilgængelige på Hearts and Hands hjemmeside.
• Bestyrelsen forestår indsamlingen af midler som anført i § 5 nedenfor.
• Bestyrelsens arbejde udføres vederlagsfrit.
• Et bestyrelsesmedlem kan opsige sit medlemskab af bestyrelsen
og foreningen med et skriftligt varsel på 14 dage.

§ 5. Foreningens midler
• Foreningen har ved stiftelsen en kapital på kr. 0,00.
• Indtil foreningens kapital udgør kr. 5.000 påtager bestyrelsen sig in solidum at hæfte for foreningens gæld med op til kr. 5.000.
• Foreningen opretter bankkonti, der stedse skal lyde på foreningens navn.
• Såvel foreningens ovennævnte kapital som de midler, der fremover måtte tilfalde foreningen, indsættes på disse konti.
• Foreningen vil søge at skaffe midler ved at ansøge fonde og andre instanser og gennem medlemsarrangementer med relevant indhold, samt gøre opmærksom på, at foreningen kan støttes ved indbetaling af midler på bankkonti
• Foreningens midler skal anvendes til dækning af de udgifter, der er forbundet med at opfylde foreningens formål, jf. § 2.

§ 6. Tegningsregler
• Formand og kasserer er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil.
• Formand og kasserer kan meddele prokura.
• Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
• Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes 2 i forening.

§ 7. Vedtægter
• Foreningens overordnede formål kan ikke ændres. Vedtægtsændringer foretages af bestyrelsen og godkendes på generalforsamling.

§ 8 Foreningens opløsning
• Hvis foreningen opløses, overgår dens midler til almennyttige og velgørende formål.

Vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med Heart and Hands samling d. 26. august, 2017.